LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Par veselības apdrošinājuma ņēmējam izsniedzamo attaisnojuma dokumentu noformēšanu (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests)

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka katra uzņēmuma grāmatvedībai ir jābūt kārtotai tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Valsts ieņēmumu dienests, ņemot vērā bieži konstatētās kļūdas, kuras pieļauj ārstniecības iestādes, kas nodrošina ārstnieciski profilaktiskos, ārstnieciskos un rehabilitācijas pakalpojumus, sporta iestādes, kuras sniedz pakalpojumus veselības uzlabošanai un profilaksei un fiziskās personas, kas sniedz minētos pakalpojumus (turpmāk – ārstniecisko pakalpojumu sniedzēji), noformējot attaisnojuma dokumentus par dažādām ambulatorām rehabilitācijas procedūrām (piemēram, ārstnieciskā masāža, manuālā terapija, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana), kas sniegtas kursu veidā, informē par attaisnojuma dokumentu noformēšanu.

Grāmatvedības reģistros drīkst izdarīt ierakstus tikai pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina saimnieciskā darījuma esamību un kurā norādīti visi likuma "Par grāmatvedību" 7.pantā noteiktie rekvizīti un informācija.[1] 

Viens no attaisnojuma dokumenta rekvizītiem, kuram jābūt obligāti norādītam, ir saimnieciskā darījuma apraksts, pamatojums un mērītāji (daudzumi, summas).

Sagatavojot attaisnojuma dokumentu, saimnieciskā darījuma mērītājos norāda mērvienību un daudzumu, vienas vienības cenu, saimnieciskā darījuma novērtējumu naudā, piešķirtās atlaides, ja tādas ir, aprēķinātos nodokļus un saimnieciskā darījuma novērtējumu naudā kopā ar nodokļiem.[2]

Bez tam visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus apliecina ar attaisnojuma dokumentiem, novērtē naudas izteiksmē un, ievērojot hronoloģiju, sistemātiskā kārtībā iegrāmato uzņēmuma grāmatvedības reģistros.[3]

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, attiecībā uz ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kuri sastāv no vairākām procedūrām, kas veido vienu kursu (piemēram, viens ārstnieciskās masāžas kurss, kas sastāv no 10 masāžas procedūrām), to sniedzējiem, lai nodrošinātu informācijas esamību par katru procedūru visa kursa ietvaros, uzsākot pakalpojuma sniegšanu (piemēram, ārstnieciskās masāžas kursu), pakalpojuma (kursa) uzsākšanas dienā ir jānoformē un jāizsniedz pakalpojuma saņēmējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēts attaisnojuma dokuments (rēķins, u.c.) kura mērītājos bez citiem rekvizītiem norādīts kursa laikā veicamo procedūru skaits, vienas procedūras cena un kopējā pakalpojuma vērtība.

Papildus norādām, ka norādītajā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments sekmēs arī iespēju pakalpojumu saņēmējiem saņemt atlīdzības no apdrošināšanas sabiedrības gadījumos, ja ir noslēgts veselības apdrošināšanas līgums, kurš apmaksā konkrētas ambulatorās rehabilitācijas procedūras (masāžas, ūdens procedūras) saskaņā ar konkrētā veselības apdrošināšanas programmā noteiktajiem ārstniecisko pakalpojumu reižu un kursu limitiem.

18.10.2013.

Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes

Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļa


[1] Likuma "Par grāmatvedību" 7.panta pirmā daļa

[2] Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 7.2punkts

[3] Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 2.punkts