LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Darba ņēmēju nostrādātās stundas (Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests- Informatīvais materiāls)

Valsts ieņēmumu dienests kopā ar Labklājības ministriju informē, ka 2013.gada 19.februārī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – noteikumi), kas nosaka jaunu  darba devēja pienākumu.

No 2013.gada 1.jūlija darba devējam ir pienākums darba devēja ziņojumā norādīt informāciju par katra darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

 

  1. Darba devēja ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu pārskata mēnesī  (noteikumu 3.pielikums, turpmāk arī darba devēja ziņojums) 11.ailē „nostrādāto stundu skaits mēnesī” jānorāda:

 

1)      darbinieka kopējais nostrādātais stundu skaits mēnesī, summējot pamatdarbā un papildu darbā nostrādātās stundas;

1.piemērs

Darbinieks Ansis nostrādā pamatdarbā profesijā „Pārdevējs” 80 stundas mēnesī un papildu darbā „Apkopējs” 60 stundas mēnesī. Darba devēja ziņojumā norāda 140 nostrādās stundas mēnesī.

 

2)      darbinieka kopējais nostrādātais stundu skaits mēnesī, nedalot nostrādātās stundas pa profesijām, ja mainīta profesija;

2.piemērs

Darbinieks nostrādājis profesijā „Pārdevējs” 90 stundas un pārcelts darbā profesijā „Apkopējs”, kur nostrādājis 40 stundas mēnesī. Darba devēja ziņojumā norāda 130 nostrādātas stundas mēnesī.

 

3)      darbinieka nostrādātās virsstundas ir ieskaitāmas nostrādāto stundu skaitā;

3.piemērs

 Darbinieks nostrādājis mēnesī 176 stundas (22 darba dienas) un 10 virsstundas. Ziņojumā norāda 186 nostrādātas stundas mēnesī.  

4) apmaksāts darba laiks, kas pavadīts apmācībās vai profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā saskaņā ar darba devēja rīkojumu, ir ieskaitāms nostrādāto stundu skaitā.

 

2. Darba devēja ziņojumā nav jānorāda informācija par nostrādātajām stundām personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata vai uz kurām tiek attiecināti Darba likuma 148.panta pirmās daļas noteikumi.

Atbilstoši Darba likuma 148.panta pirmajai daļai, Darba likuma 131.panta pirmās daļas, 136.panta piektās daļas, 138.panta trešās daļas, 142.panta pirmās daļas, 143.panta pirmās daļas un 145.panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Minētajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 4.novembra direktīvas 2003/88/EK „Par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem” 17.panta 1.punktā noteikto, darba laika organizēšanas īpašie noteikumi var tikt attiecināti jo īpaši uz šādām personām:

a) vadošiem administratīviem darbiniekiem vai citām personām, kurām ir autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras;

b) ģimenē strādājošiem;

c) darba ņēmējiem, kas pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās kopienās.

 

3. Darba devēja ziņojuma 4.ailē „darba ienākumi” jāuzrāda darbinieka darba ienākumi vienā summā un nav jādala atbilstoši profesijai.

 

4. Mikrouzņēmumam nav jāsniedz informācija par mikrouzņēmumu darbinieku nostrādātajām stundām mēnesī.

 

18.07.2013.

Informāciju sagatavoja: 
Labklājības ministrija