LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Atbalsts nodarbināto apmācībām pārtikas un to saistītām nozarēm

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Projekta mērķis ir  apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Veicināt profesionālās kapacitātes celšanu, nodrošinot mūsdienīgu, augoša darba tirgus prasībām atbilstošu zināšanu, kvalifikācijas un prasmju apgūšanu.

Projekta sasniedzamie rezultāti - sniegt atbalstu vismaz 60 uzņēmumiem, apmācot vairāk kā 1762 darbiniekus.

Projekta ieviešanas periods – 2016.gada aprīlis -2022.gada 31.decembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 1 434 000 EUR, no tām 900 000 EUR ERAF atbalsts.

ERAF atbalsta intensitāte uzņēmumiem - mazajiem 70%, vidējiem 60%, lielajiem 50% vai uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj.EUR -30%.